Általános szerződési feltételek


Szolgáltatói adatok

 • Cégnév: S-COM Direct Kft.
 • Székhely, postai cím: 3931 Mezőzombor, Bercsényi utca 33.
 • e-mail cím: info@miniatour.hu
 • Telefonszám: 06 70 772 3757
 • Cégjegyzék száma: 05-09-012598
 • Adószám: 13589408-2-05
 • Bankszámlaszám: OTP Bank 11734145-20019323-0000000
 • Tárhelyszolgáltató neve: székhelye, email címe: Silicium Network Kft.
 •  support@tarhely.eu


Tárhelyszolgáltatói adatok

 • Neve: Webnode AG
 • Székhely: Badenerstrasse 47, 8004 Zurich, Switzerland
 • e-mail cím: support@webnode.com
 • Azonosító CH - 170.3.036.124-0


Általános rendelkezések

 • Jelen dokumentum nem kerül iktatása, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magatartási kódexre nem utal, magyar nyelven íródik.
 • A jelen ÁSZF 2023. November 20. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult külön értesítés nélkül, egyoldalúan részbeni vagy teljes módosításra. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépésekor a weboldalon közzéteszi. A módosított ÁSZF hatálybalépését követően a weboldalt használó felhasználó kifejezetten elfogadja a módosított feltételeket és ettől fogva rá nézve kötelezően alkalmazandó. Amennyiben a felhasználó a módosított ÁSZF-el nem ért egyet, úgy a vásárlása bármikor törölhető. Törlési szándékát kérjük, e-mailben jelezze az info@miniatour.hu címen. A jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a weboldalon és letölthető a https://miniatour.hu/aszf címről.


A szolgáltatás igénybevétele

 • Jelen szerződés hatálya kiterjed minden olyan természetes, illetve jogi személyre vagy jogi személyiség nélküli szervezetre, aki/amely információs társadalommal összefüggő, valamint a Polgári Törvénykönyv, illetve – természetes személynek minősülő fogyasztó esetén – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával – a Szolgáltató által nyújtott – szolgáltatást vesz igénybe (a továbbiakban: Vevő).
 • Amennyiben Ön mint Vevő, a szolgáltatás igénybevételével (a webáruház használatával, a regisztrációval, illetve a megrendeléssel), ráutaló magatartással tudomásul veszi, elfogadja és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve a Szolgáltató mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeit, továbbá a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat.

 • Elfogadja, hogy megrendelésének véglegesítésével a Szolgáltató, mint Eladó és Ön között adásvételi szerződés jön létre, és a megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után.

 • Elfogadja, hogy a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. És erről jognyilatkozatot tesz a "Kijelentem, hogy elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket, valamint tudomásul veszem, hogy a megrendelés elküldése fizetési kötelezettséggel jár." felirat melletti jelölőnégyzet kipipálásával.


A megrendelés lépései, feltételei

 • Megvásárolható termékek köre: A szerződés tárgya a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon (miniatour.hu internetes címen) elérhető valamennyi termék és szolgáltatás.

 • A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők és tartalmazzák a törvényben előírt áfát. 

 • A szolgáltató a termékár díjváltoztatás jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a miniatour.hu weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termék vételárát nem befolyásolja.

 • A Vevő által a weboldalon megrendelt valamennyi szolgáltatást, a naptárban lefoglalt időben veheti igénybe az alábbi címen: 3931 Mezőzombor, Rákóczi út 25.

 • A szolgáltatások igénybevételét a weboldalon a naptár menüpontban a Vevő kiválasztja a MiniaTour Interaktív Vasútmodell Kiállítás naptárat. Itt már az első szabad időpontokról is tájékoztatást kap.

 • Következő lépésként a Szolgáltatások közül kiválaszthatja, mely szolgáltatást kívánja igénybe venni, illetve Vevőre nézve mely szolgáltatás vagy szolgáltatások vonatkoznak. Tovább gomb megnyomásával az Időpont menüpontra léphet.

 • Az Időpont menüben megjelenő naptárból választható ki a Vevőnek megfelelő időpontot, a bal oldalon pedig kiválaszthatja a vásárolni kívánt férőhelyek számát. 

 • Sikeres időpont választás esetén Meg kell adni nevét, email címét és telefonszámát, vagy a "fiókom van, bejelentkezem" részre lépve korábban regisztrált fiókjába léphet.

 • A foglalás véglegesítése érdekében el kell fogadni az Általános szerződési feltételeket, melyet a kis négyzet bepipálásával tehet meg.

 • A Vevő a megrendelés ellenértékét bankkártyával a Barion rendszerén keresztül, forintban köteles megfizetni.

 • Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

 • Az Eladó a Vevő által megfizetett összegről minden esetben számlát állít ki, amelyet a termékkel együtt küld meg Vevő részére és melynek másodpéldányát az Eladó a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelében a kiállítástól számított 8 (nyolc) évig köteles megőrizni.


Elállás joga

 • A Szolgáltatót megilleti az elállás joga, ha olyan termék vagy szolgáltatás megrendelésének visszaigazolása történt, amely a készletből kifogyott, vagy már nem elérhető. Elállás esetén az Eladó a Vevő által megadott e-mail címre küldi meg nyilatkozatát a Vevő részére. Elállás esetén az Eladó ügyfél-szolgálata egyeztetési céllal felkeresheti a Vevőt, egy esetleges más termékre történő szerződésmódosítás céljából, vagy szolgáltatás esetén más időpontban való megállapodásról.

 • Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!
 • A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga.
 • Szolgáltatás megrendelés esetén az időpont foglalás legkésőbbi módosítása vagy törlése a lefoglalt időpont előtti 24 óra. A lefoglalt időpontot annak megkezdése előtti 24 órán belüli lemondás vagy módosítás nem lehetséges. A foglalásért fizetett díjakat ebben az esetben Szolgáltató nem köteles visszatéríteni.
 • Időpont vagy szolgáltatás foglalás leadásnak legkésőbbi időpontja 24 óra. 24 órán belül történő időpontfoglalás nem lehetséges.


Panaszkezelés

 • A fogyasztó a termékkel, szolgáltatással az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
 • Ügyfélszolgálat postacíme: S-COM Direct Kft. 3931 Mezőzombor, Bercsényi utca 33.
 • Ügyfélszolgálat telefonos elérhetősége: +36 70 772 3757  – Szerda-péntek: 08:00 – 18:00, e-mail címe: info@miniatour.hu
 • A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.
 • A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga.


Szerzői jogok

 • A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: S-COM Direct Kft.

Ide vonatkozó jogszabályok

 • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó, különös tekintettel az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
  • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
  • 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
  • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
  • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
  • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól